• Home
  • /Καταστατικό

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται Σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» (Ε.Δ.Α.Μ.) με έδρα την Αθήνα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Σκοπός είναι η αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά το Δίκαιο Αλλοδαπών τόσο στην θεωρία όσο και στην εφαρμογή του, από άποψη εσωτερικού, κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου. Ειδικότερα δε στην προαγωγή και ισχυροποίηση του νομικού πλαισίου και την θεραπεία των προβλημάτων που προκύπτουν από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του με απώτερο σκοπό την ευνομία, την ισοπολιτεία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2. Η εκπλήρωση του σκοπού επιδιώκεται ειδικότερα μέσω της συστηματικής παρακολούθησης και υποβοήθησης του έργου των παραγόντων που διαμορφώνουν το εν λόγω Δίκαιο. Μέσω της συνεργασίας των ασχολούμενων με την θεωρία του Δικαίου Αλλοδαπών ή ενεργά και συστηματικά με την πρακτική εφαρμογή αυτού. Μέσω των περιοδικών συγκεντρώσεων των μελών, των διαλέξεων, συζητήσεων, ανακοινώσεων, δημοσιευμάτων γενικότερου θεωρητικού, πρακτικού εν γένει ενδιαφέροντος. Μέσω συγκρότησης και οργάνωσης συνεδρίων, επικοινωνίας με συγγενή σωματεία, ενώσεις, οργανώσεις και Οργανισμούς εντός και εκτός ελληνικού χώρου. Η αναφορά είναι ενδεικτική.

ΑΡΘΡΟ 3

Πόροι του Σωματείου είναι α) Εισφορές και δικαιώματα εγγραφής των μελών β) Κάθε άλλο νόμιμο εισόδημα αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4

Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι α) Δικηγόροι ασχολούμενοι στην πρακτική εφαρμογή του Δικαίου Αλλοδαπών, β) Δικηγόροι γ) Εισαγγελείς, δικαστές, δ) Ασχολούμενοι με την θεωρία του Δικαίου Αλλοδαπών και των συγγενών αυτού κλάδων, πτυχιούχοι Νομικής.

ΑΡΘΡΟ 5

Δυνατότητα να εκλέγει επίτιμους Προέδρους, επίτιμα μέλη και συνεργάτες. Δύο επίτιμοι Πρόεδροι και δύο επίτιμοι Αντιπρόεδροι εκλέγονται διά αποφάσεως του Δ.Σ. Επίτιμα μέλη εκλέγονται όσοι προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο πλαίσιο των σκοπών του Σωματείου. Επίσης προβλέπονται συνεργάτες του Σωματείου στο εξωτερικό που θα ονομάζονται μέλη με απόφαση του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 6

Η εισδοχή ή εκλογή μέλους γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών του Συμβουλίου.

Ο γενόμενος δεκτός ως μέλος δηλώνει εγγράφως την αποδοχή των όρων του παρόντος Καταστατικού και καταβάλλει το οριζόμενο δικαίωμα εγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Τα μέλη υποχρεούνται να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις του Σωματείου, να λαμβάνουν μέρος στις συνελεύσεις και ψηφοφορίες και να υποβάλλουν δια του Διοικητικού Συμβουλίου στη γενική συνέλευση έγγραφες προτάσεις.

2. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν στο Ταμείο του Σωματείουτο οριζόμενο δικαιωμα εγγραφής και την ετήσια καθορισμένη συνδρομή. Να συμμορφώνονται με τους όρους του Καταστατικού και τις αποφάσεις του ΔΣ και της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σωματείο δηλώνοντας την πρόθεση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Υποχρεούται όμως στην καταβολή της συνδρομής ολοκλήρου του έτους εντός του οποίου έγινε η δήλωση. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται σε αυτή την περίπτωση με απόδοχή της παραιτήσεως από το ΔΣ. Αυτοδίκαια πάντως από την λήξη του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η σχετική δήλωση.

2. Μέλος του Σωματείου μπορεί να διαγραφεί από αυτό και να παύσει να φέρει την ιδιότητα αυτή
α) αν καθυστερήσει την συνδρομή του επί διετία και εφόσον προηγηθεί όχληση γραπτή ή προφορική,
β) αν τήρησε στάση ή διαγωγή που αντίκειται στους σκοπούς του Σωματείου ή το εκθέτουν ηθικά ενώπιον του
ελληνικού και διεθνούς κοινού,
γ) απέχη αδικαιολόγητα για σημαντικό χρόνο από τις εργασίες του Σωματείου,
δ) αν συντρέχη άλλος σπουδαίος λόγος. Για την διαγραφή του αποφασίζει σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της πρώτης Γενικής Συνέλευσης. Η προσφυγή ασκείται εντός μηνός από την κοινοποίηση της αποφάσεως, με επίδοση στον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου.

3. Την 31/12 ο Γ.Γ. προβαίνει στη διαγραφή από τα μητρώα του Συλλόγου των μελών εκείνων που έχασαν την ιδιότητα μέλους.

4. Απαγορεύεται απολύτως ή με οποιονδήποτε τρόπο ανάμιξη της Ενώσεως σε θέματα κομματικών ή συνδικαλιστικών επιδιώξεων.

ΑΡΘΡΟ 9

Το Σωματείο διοικείται από το Δ.Σ και την Γενική συνέλευση των μελών με τον παρακάτω τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 10

α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εννέα. Ισάριθμα είναι και τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.
β) Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται ανα τριετία από την τακτική γενική συνέλευση των μελών κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας με σχετική πλειοψηφία μέσω ψηφοδελτίων και είναι επανεκλέξιμα. Οι επιλαχόντες μέχρι του αριθμού των τακτικών μελών του Δ.Σ. ανακηρρύσσονται αναπληρωματικά μέλη και καλούνται σε αναπλήρωσητων τακτικών μελών σε περίπτωση κενής θέσεως για οποιονδήποτε λόγο.
γ) Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, το Δ.Σ. συνεδριάζει και ενεργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη εφόσον αυτά δεν είναι λιγότερα από πέντε, αλλιώς γίνεται νέα εκλογή. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλούμενο από τον σχετικά πλειοψηφίσαντα, ο οποίος ασκεί και προσωρινά δικαιώματα προέδρου, συνέρχεται εντός 15 ημερών από την Γενική Συνέλευση και προβαίνει με μυστική ψηφοφορία μέσω ψηφοδελτίων στην εκλογή του προέδρου, των τριών (3) αντιπροέδρων, του γενικού γραμματέα, του ταμία.
δ) Κάθε μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει επί 4 συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς να ειδοποίήσει εγκαίρως τον Πρόεδρο θεωρείται ότι παραιτείται από την ιδιότητά του και αντικαθίσταται από ανανπληρωματικό μέλος.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Το Δ.Σ. διοικεί τις υποθέσεις του Σωματείου διαχειρίζεται την περιουσία του και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τους σκοπούς και την λειτουργία του Σωματείου που δεν εμπίπτει βάσει του νόμου και του καταστατικού στις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης. Μπορεί με κανονισμό να καθορίζει τα της λειτουργίας του σωματείου, ιδιαίτερα τα της οργανώσεως συγκεντρώσεων και συνεδρίων, διαλέξεων, συνεδριάσεων κλπ.

2. Το Δ.Σ. καλείται έγκαιρα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρούντα τούτο βρίσκεται δε σε απαρτία εάν παρίσταται τουλάχιστον πέντε μέλη και αποφασίζει δια της πλειοψηφίας των παρόντων, με επικρατούσα σε περίπτωση ισοψηφίας της γνώμης του Προέδρου.

3. Το Δ.Σ συντάσσει με εισήγηση του ταμία τον προυπολογισμό του επόμενου έτους και τον απόλογισμό του λήξαντος έτους που υποβάλλονται στην ετήσια τακτική συνέλευση που συνέρχεται τον Ιανουάριο κάθε έτους. Για την ανάληψη υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους ή την ανάληψη χρημάτων από Τράπεζες ή Ταμιευτήρια απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου ή των αναπληρωτών του.

ΑΡΘΡΟ 12

α) Ο Πρόεδρος και αν τούτος κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Αντιπρόεδρος και αν ομοίως κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Γενικός Γραμματέας και μαζί με αυτόν ο σχετικά πλειοψηφίσας σύμβουλος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων και των άλλων αρχών, υπογραφεί κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του ΔΣ συμβάσεις με τρίτους, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα εντάλματα πληρωμής, συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία εάν κρίνει τούτο επιβεβλημένο ή εάν του ζητηθεί από τρείς τουλάχιστον συμβούλους, προδρεύει της Γενικής συνελεύσεως και επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων.
β) Ο Γενικός Γραμματέας εκτός των κατά την παράγραφο (α) αρμοδιοτήτων διευθύνει το γραφείο του Σωματείου, επιμελείται, προπαρασκευάζει και εισηγείται για τα ζητήματα που αφορούν το Σωματείο στον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση απουσίας τον αναπληρώνει ο πλειοψηφίσας σύμβουλος.
γ) Ο Ταμίας διεξάγει την λογιστική υπηρεσία, φροντίζει για την είσπραξη του δικαιώματος εγγραφής και των συνδρομών και την πληρωμή των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Δ.Σ μπορεί να ιδρύσει για την καλύτερη επιδίωξη των σκοπών του σωματείου παραρτήματα στις πρωτεύουσες των νομών.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου με εκπληρωμένες τις υποχρεώσεις τους.

2. Η τακτική γενική συνέλευση συνέρχεται εντός του μήνα Ιανουάριου κάθε έτους και ημέρα που ορίζεται από το Δ.Σ. Εκτός από αυτό η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλείται εκτάκτως εαν κριθεί τούτο αναγκαίο από το Δ.Σ. ή αν ζητηθεί εγγράφως από 20 τουλάχιστον τακτικά μέλη.

3. Η πρόσκληση γίνεται με οποιονδήποτε πρόφσορο τρόπο τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την οριζόμενη μέρα.

4. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζονται από το Δ.Σ.

5. Κάθε μέλος μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση του σε άλλο μέλος αλλά δεν μπορεί κάποιος να εκπροσωπεί παραπάνω από δύο.

6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εαν παρίσταται το 1/3 του όλου αριθμού των τακτικών μελών του σωματείου. Εαν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την οριζόμενη μέρα η συνέλευση συνέρχεται αυτοδίκαια την αντίστοιχη ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας οπότε θεωρείται εν απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα πα-
ρόντα μέλη.

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Για την λήψη αποφάσεως επιβάλλεται η εγγραφή του θέματος στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 15

Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται από την Γενική Συνέλευση στην οποία πρέπει να είναι παρόντες ή να αντιπροσωπεύονται τα 3/5 των μελών του σωματείου και να ψηφίσουν υπέρ της τροποποιήσεως τουλάχιστον τα 2/5 του όλου αριθμού των μελών αυτού. Η τροποποίηση ισχύει μετά την ολοκλήρωση των επιβαλλομένων διατυπώσεων σύμφωνα με την νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση καθ’ ην δέον να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται τα 4/5 τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών του Σωματείου και να ψηφίσουν υπέρ αυτής τα του όλου αριθμού αυτών.

2. Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο η περιουσία του περιέρχεται στο Ταμείο περιθάλψεως του Δ.Σ.Α.

ΑΡΘΡΟ 17

Το Σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα με κύκλο την επωνυμία αυτού.

ΑΡΘΡΟ 18

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν ρυθμίζεται σύμφωνα με τον νόμο από το Δ.Σ. ή την Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 27-3-2007