Παράταση ισχύος αδειών διαμονής

ΘΕΜΑ

«Η ισχύς των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν
εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της Χώρας και λήγουν από 1.01.2014 έως και 30.04.2014, παρατείνεται
αυτοδικαίως επί πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη
έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Κατά το ως χρονικό διάστημα της
πεντάμηνης παράτασης ο πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος της σχετικής
άδειας διαμονής είναι νόμιμα διαμένων στην ελληνική επικράτεια. Αιτήματα
ανανέωσης της ισχύς των ως άνω αδειών διαμονής δύναται να γίνουν δεκτά καθ’ όλο
το χρόνο της παράτασης εφ’ όσον τεκμηριώνεται σπουδαίος λόγος».

Για το πλήρες κείμενο επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο εδώ .