• Home
  • /News
  • /Interferance
  • /Κατάθεση και διεκπεραίωση αιτήσεων για χορήγηση αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Κατάθεση και διεκπεραίωση αιτήσεων για χορήγηση αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Τoν Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: Κατάθεση και διεκπεραίωση αιτήσεων για χορήγηση αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Η «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» (Ε.Δ.Α.Μ/www.edam.gr.) αποτελεί πανελλήνιο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά το Δίκαιο Αλλοδαπών στην θεωρία και στην εφαρμογή του, την ισχυροποίηση του νομικού πλαισίου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη.

Το 2014 παρατηρούνται δυο σημαντικές αλλαγές στο χώρο της νόμιμης μετανάστευσης :α) πραγματοποιείται η μετάβαση από το διττό σύστημα (Δήμοι- Αποκεντρωμένη Διοίκηση) που εφαρμοζόταν μέχρι τότε στη διαδικασία έκδοσης αδειών παραμονής, στις υπηρεσίες μιας στάσης που οδήγησε στην επιτάχυνση της όλης διαδικασίας     β) το Μάιο του 2014, τίθεται σε εφαρμογή ο Κώδικας Μετανάστευσης, ένα νομοθέτημα που, επιτέλους, συγκεντρώνει τις διάσπαρτες ρυθμίσεις και απλουστεύει τη διαδικασία χορήγησης– ανανέωσης άδειας παραμονής.

Τον Ιούλιο 2015 ψηφίζεται ο νόμος 4332/2015 που τροποποιεί κάποιες διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης, ενώ βλέπουμε να υλοποιείται μερικώς μια πάγια θέση μας για αποκέντρωση της διαδικασίας χορήγησης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους. Ειδικότερα, στο άρθρο 8 παρ. 23 του ν.4332/2015 προβλέπονται οι περιπτώσεις κατάθεσης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραμονής από τις κατά τόπον αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με ταυτόχρονη χορήγηση βεβαίωσης Τύπου Α που παρέχει πρόσβαση στη μισθωτή εργασίας και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου.

Παράλληλα, διατηρείται η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών για τις λοιπές περιπτώσεις χορήγησης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους. Το κέντρο κατάθεσης αιτημάτων εδρεύει στην οδό Αγίου Διονυσίου 5, στον Πειραιά, για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Δυστυχώς, το εν λόγω κέντρο δεν μπορεί να καλύψει πλέον τις αυξημένες ανάγκες, τόσο λόγω της έλλειψης προσωπικού, όσο και των ανεπαρκών κτιριακών εγκαταστάσεων. Παρατηρούνται φαινόμενα ταλαιπωρίας αλλοδαπών και δικηγόρων, καθώς και υπερβολική καθυστέρηση (εκκρεμούν αιτήματα από το 2013)  για τα οποία έχει καταβληθεί παράβολο ύψους 300 ευρώ. Κατά την κατάθεση αιτήσεως, σε περίπτωση συμπλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων, πλέον στα νέα αιτήματα , χορηγείται πιστοποιητικό κατάθεσης της αίτησης με τη σημείωση ότι κωλύεται η έκδοση απόφασης επιστροφής του αλλοδαπού σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.3907/2011. Οι αλλοδαποί, ωστόσο, αδυνατούν τόσο να ταξιδέψουν στη χώρα τους, όσο και να εργαστούν νόμιμα.

Η Υπηρεσία από το Σεπτέμβριο του 2015 λειτούργησε άνευ προγράμματος, παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστό ότι οι νέες ρυθμίσεις θα προκαλούσαν αθρόα προσέλευση κοινού, αλλοδαπών και δικηγόρων. Πλέον ραντεβού κατάθεσης  αιτήσεων που δίδονται για Μάρτιο και Απρίλιο του 2016 και σύντομα Ιανουάριο 2017  και αναμονή ετών για διεκπεραίωση αιτήσεων δε συνάδουν με ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.

Για άμεση εξομάλυνση της κατάστασης και ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων προτείνεται (α) η δημιουργία ενός δεύτερου κέντρου παραλαβής αιτημάτων στη Θεσσαλονίκη με ταυτόχρονη αύξηση του προσωπικού εξέτασης των αιτήσεων στην Κεντρική Υπηρεσία (οδός Ευαγγελιστρίας) ή (β) η πλήρης αποκέντρωση με μεταφορά όλης της διαδικασίας των εξαιρετικών λόγων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ανά την Ελλάδα  (γ) ηλεκτρονική κατάθεση αιτημάτων με χρήση της  ψηφιακής υπογραφής από τους δικηγόρους σε συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΔΑΜ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ                           ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ

Κοιν.1) Γενικό Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείου Εσωτερικών

2) Δικηγορικό σύλλογο Αθηνών