• Home
  • /Uncategorized
  • /ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΑΜ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΑΜ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

 (ΕΔΑΜ  wwwedam .gr)

 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

 Άρθρο 8: Στην πράξη παρατηρείται η μη ενημέρωση ή η μη έγκαιρη ενημέρωση του αλλοδαπού για την ημερομηνία της συνέντευξής του. Συνεπώς, προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 8.8 ως εξής Η κλήση του πολίτη τρίτης χώρας για συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής μετανάστευσης πρέπει να γίνεται με έγγραφη κλήση που πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον δύο φορές. Μεταξύ των δυο κλήσεων πρέπει να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

Άρθρο 9:       Ένας μήνας από τη λήξη της άδειας παραμονής αποτελεί σύντομο διάστημα. Επίσης, στην πράξη παρατηρείται να μην παραλαμβάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις μετά την πάροδο του μήνα. Συνεπώς , προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 9.1 ως εξής <<Εκπρόθεσμη αίτηση για ανανέωση άδειας διαμονής ,μπορεί να κατατεθεί μέχρι και έξι μήνες από τη λήξη της .Στην περίπτωση αυτή ο πολίτης υπόκειται στην καταβολή προστίμου 50 Ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης. Μετά την πάροδο εξαμήνου από τη λήξη της άδειας διαμονής είναι δυνατή η κατάθεση της αίτησης ,εφόσον συνοδεύεται από δικαιολογητικό που αποδεικνύει λόγους ανωτέρας βίας.>>

Άρθρο 10:     Η τρίμηνη προθεσμία για επίδοση της απορριπτικής απόφασης, στην πράξη προκάλεσε απίστευτη πίεση τόσο στους υπαλλήλους ,όσο και στους αλλοδαπούς που σε αρκετές περιπτώσεις ενημερώθηκαν λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία (ή δεν ενημερώθηκαν καθόλου).Συνεπώς, τριάντα μέρες από την έκδοση είναι συντομότατο διάστημα .Προτείνουμε η απόφαση να επιδίδεται εντός διαστήματος έξι μηνών από την έκδοσή της .Η ενημέρωση για την παραλαβή ,την απόρριψη ή την ανάκληση της άδειας να διενεργείται με έγγραφη κλήση εντός τριών μηνών από την έκδοσή της.

Άρθρο 15:     Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή οικονομική κατάσταση προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου ένα ως εξής…..β)την ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή πραγματοποίηση ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων στα όρια ισχύος της άδειας παραμονής τους.

Άρθρο 19:    Θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθούν δύο νέες κατηγορίες ανθρωπιστικών λόγων στο άρθρο 19.2α) υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουv εισέλθει με σπουδαστική βίζα και έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους ,εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν για εργασία στη χώρα(οι εν λόγω αλλοδαποί έχουν παραμείνει στη χώρα τουλάχιστον έξι χρόνια ,και έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία )β)σύζυγοι υπηκόων τρίτων χωρών που παραμένουν παράνομα στη χώρα ,εφόσον ο σύζυγος και τα τέκνα έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι άδειας παραμονής . Είναι αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα στις γυναίκες που έχουν γεννήσει στην Ελλάδα να νομιμοποιηθούν ακόμα και αν η διάταξη τεθεί σε ισχύ για σύντομο χρονικό διάστημα (σχετ.άρθρο 18ν 3536/2007). Επίσης, οι σύζυγοι Ελλήνων πολιτών γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις αιτούντων για ανθρωπιστικούς λόγους?

 

Άρθρο 20:   Η απλή απόδειξη παραλαβής αιτήματος εξαιρετικών λόγων δεν καλύπτει τους αιτούντες ως προς τη νομιμότητα της παραμονής. Σε περιπτώσεις πρόδηλης βασιμότητας του αιτήματος (π.χ απόδειξη δεκαετούς παραμονής με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας ),ίσως πρέπει να χορηγηθεί βεβαίωση τύπου Α. (όχι απαραίτητα με την κατάθεση ,αλλά μετά από σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών) .
Επίσης, θεωρούμε ότι οι επιτροπές που εξετάζουν τα αιτήματα εξαιρετικών λόγων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καλούν τον αλλοδαπό για συνέντευξη ,εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Άρθρο 26:    Η αίτηση θεραπείας πρέπει να είναι δεκτή και μετά την πάροδο εξαμήνου ,εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία (π.χ αποδοχή καταγγελίας αλλοδαπού εργαζομένου στο ικα ).Επίσης, ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής πρέπει να χορηγείται και σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος χορήγησης άδειας παραμονής ,όπως ισχύει μέχρι σήμερα ,καθώς και στις περιπτώσεις απόρριψης αιτήματος εξαιρετικών λόγων.

Άρθρο 27:     Ίσως πρέπει να προστεθούν και στην παράγραφο 2 οι εξής περιπτώσεις α) η χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου και η κατάθεση φορολογικών δηλώσεων β) η χορήγηση αριθμού μητρώου ασφαλισμένου , ΑΜΚΑ ,η ασφάλιση και η θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας ,καθώς στο άρθρο 20 η συνδρομή ιδιαίτερων και ισχυρών δεσμών με τη χώρα αποδεικνύεται με το χρόνο τυχόν ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης και εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

Άρθρο 139:    Στην παράγραφο 14 πρέπει για λόγους επιείκειας να θεωρηθούν εκκρεμή τα αιτήματα που έχουν απορριφθεί κατά τα έτη 2010-2013,λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ενσήμων ,εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τρίτων χωρών έχουν καταθέσει αίτηση ακύρωσης που εκκρεμή η εκδίκασή της ή εφόσον έχει εκδοθεί απορριπτική δικαστική απόφαση και με τον όρο ότι παραιτούνται από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα.

H παράγραφος 2 δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό δημοσίου συμφέροντος και συνεπώς θεωρούμε ότι πρέπει να απαλειφθεί

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑΜ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΧΡΥΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ                              ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ