• Home
  • /Νέα
  • /Επίκαιρη Νομοθεσία
  • /Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό ………………………………………………………………….

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό ………………………………………………………………….

 

Αριθ. οικ. 43574/2013 (ΦΕΚ Β2360/20-09-2013)

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό ………………………………………………………………….

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 90 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση καιτα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄). 3. Την αριθ. Υ305/1−7−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» (ΦΕΚ 1628 Β΄).4. Την αριθ. 22365/97/5.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Βασίλειου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667 Β΄).5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται στη χώρα, ως συνοδοί ατόμου με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό, επίένα τουλάχιστον έτος πριν την ημερομηνία δημοσίευσηςτης παρούσας, εφόσον:α) Το πρόσωπο στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίεςτου πολίτη τρίτης χώρας είναι αποδεδειγμένα άτομο με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ήαναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%)τοις εκατό.

β) Το άτομο με αναπηρία, οι οικείοι του ή ο δικαστικός συμπαραστάτης του αναλαμβάνουν την υποχρέωση νασυνάψουν σύμβαση εργασίας με τον πολίτη τρίτης χώρας, τηρουμένων των όρων της εργατικής νομοθεσίας.γ) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του πολίτη τρίτηςχώρας λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Άρθρο 2

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής

1. Ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει, να υποβάλει αίτηση, στην αρμόδια υπηρεσία, για τη χορήγηση άδειαςδιαμονής για εργασία, προσκομίζοντας τα παρακάτωδικαιολογητικά:

• Έντυπο αίτησης

• Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σεφυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίωνείναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν• Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτικούεγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας εν ισχύ.

• Αντίγραφο απόφασης πιστοποίησης αναπηρίαςαπό το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) τουΙΚΑ−ΕΤΑΜ και ιατρική γνωμάτευση ότι το άτομο χρήζειβοηθείας και συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου ήαντίγραφο απόφασης χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας ή τετραπληγίας.

• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του Έλληνα, ήτων οικείων του, ότι ο πολίτης τρίτης χώρας παρέχει υπηρεσίες, ως συνοδός του, επί ένα τουλάχιστον έτος πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και δεν απασχολεί άλλο πρόσωπο τρίτης χώρας ως συνοδό.

• Σύμβαση εργασίας από την οποία θα προκύπτει ότι ο πολίτης τρίτης χώρας αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η ισχύς της σύμβασης τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της χορήγησης βεβαίωσης τύπου Α΄.

• Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

• Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05.

2. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής ο ενδιαφερόμενος, οφείλει, δύο μήνες πριν τη λήξη της, να υποβάλλει αίτηση, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, αναλόγως της κατηγορίας της άδειας διαμονής που επιθυμεί.

Άρθρο 3

Τελικές διατάξεις

1. Η ισχύς της άδειας διαμονής είναι ετήσια και η εκάστοτε ανανέωσή της διετής. Δεν επιτρέπεται μεταβολή εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής.

2. Ο εργοδότης δύναται να υποβάλλει αίτηση για ένα μόνο πρόσωπο, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.

3. Ο εργοδότης που εντάσσεται στο ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας, δεν διώκεται ούτε επιβάλλονται σ’ αυτόν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 3, 4 του ν.3386/2005, όπως ισχύει, κυρώσεις.

4. Οι πολίτες τρίτων χωρών που εντάσσονται στο ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας απαλλάσσονται από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 86 του ν. 3386/2005 κυρώσεις.

5. Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013

                                                       ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

           ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ                                      ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

 

F

Λειτουργία Κύκλων Επιλογής στην Α΄