Ίδρυση της Ε.Δ.Α.Μ.

Σκοπός είναι η αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά το Δίκαιο Αλλοδαπών τόσο στην θεωρία όσο και στην εφαρμογή του, από άποψη εσωτερικού, κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου. Ειδικότερα δε στην προαγωγή και ισχυροποίηση του νομικού πλαισίου και την θεραπεία των προβλημάτων που προκύπτουν από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του με απώτερο σκοπό την ευνομία, την ισοπολιτεία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εκπλήρωση του σκοπού επιδιώκεται ειδικότερα μέσω της συστηματικής παρακολούθησης και υποβοήθησης του έργου των παραγόντων που διαμορφώνουν το εν λόγω Δίκαιο. Μέσω της συνεργασίας των ασχολούμενων με την θεωρία του Δικαίου Αλλοδαπών ή ενεργά και συστηματικά με την πρακτική εφαρμογή αυτού. Μέσω των περιοδικών συγκεντρώσεων των μελών, των διαλέξεων, συζητήσεων, ανακοινώσεων, δημοσιευμάτων γενικότερου θεωρητικού, πρακτικού εν γένει ενδιαφέροντος. Μέσω συγκρότησης και οργάνωσης συνεδρίων, επικοινωνίας με συγγενή σωματεία, ενώσεις, οργανώσεις και Οργανισμούς εντός και εκτός ελληνικού χώρου. Η αναφορά είναι ενδεικτική.